Občina Kamnik

Namen projekta je izgradnja in izboljšava vodovodnega omrežja na območju občine Kamnik, ki bo zagotavljal zanesljivo oskrbo z varno pitno vodo. Prav tako se s projektom sledi meddržavnim obveznostim, izvajanju strateške usmeritve države na področju komunalne infrastrukture ter implementaciji veljavnih predpisov s področja okolja. Primarni namen projekta je celostna rešitev vodovodnega sistema na območju občine Kamnik do leta 2017. Naložba zajema gradnjo novih cevovodov s potrebnimi objekti.

Strateški in operativni cilji projekta:

 • izgradnja 18.720 metrov vodotesnih cevovodov ustreznih profilov,
 • priključitev dodatnih 44 prebivalcev na javni sistem oskrbe s pitno vodo,
 • zagotavljanje zanesljive oskrbe s kakovostno pitno vodo in zaščita vodnih virov za prebivalce občine Kamnik,
 • zagotavljanje ustreznih količin pitne vode,
 • zmanjšanje vodnih izgub,
 • zagotavljanje stroškovno učinkovite oskrbe s pitno vodo,
 • izboljšanje pretočnih in tlačnih razmer in
 • zagotavljanje večje požarne varnost.

Projekt smo razdelili na naslednje sklope:

Sklop A: Vodovod Vrhpolje - Šmartno in objekti na vodovodnem omrežju v Tuhinjski dolini

Glede na predvideno porabo vode v združenem vodovodnem omrežju, bo iz centralnega vodovodnega sistema potrebno zagotoviti dotok 10 l/s vode. Glede na tlak vode v obstoječem vodovodnem omrežju bo potrebno do črpališča Soteska zagotoviti pretok vode do 12 l/s, naprej po omrežju pa pretok do 10 l/s.

Na celotnem odseku primarnega vodovodnega cevovoda bo potekala vgradnja vodovodnih cevi premera DN 150, s cevmi profila DN 100 pa se bodo uredile prevezave na obstoječe vodovodno omrežje. Pred izvedbo projekta je bil ustrezen profil cevi vgrajen na odseku od črpališča pod Skalco do potoka Nevljica, naprej do črpališča Soteska pa so že vgrajene cevi ožjega premera. Z izgradnjo primarnega vodovodnega cevovoda in objektov na primarnem vodovodnem omrežju se bo zagotovil dotok ustreznih količin vode v posamezna sekundarna vodovodna omrežja. Na tem odseku poteka hkrati tudi izgradnja kanalizacijske infrastrukture.

Črpališče Soteska se bo še naprej uporabljalo kot čelno črpališče. Objekt se bo v celoti ohranil, zamenjane bodo le črpalke, ki bodo vodo črpale v čelni vodohran, s prostornino 400 m3 in v obstoječi vodohran Soteska. Obstoječi vodohran predstavlja izhodišče za črpanje vode v sistema Markovo - Poreber in Studenca ter naprej do vodohrana Gozd. Vsi ostali obstoječi objekti v vodovodnem sistemu se bodo ohranili oziroma ustrezno dogradili (namestitev črpalk). Iz čelnega vodohrana se bo uredil gravitacijski odtok vode po novem vodovodnem omrežju proti Zg. Tuhinju (do črpališča Šmartno).

Naslednji objekt na primarnem vodovodnem sistemu je črpališče Šmartno. V črpališču bo potekala namestitev črpalk za črpanje vode v primarni vodovodni sistem do črpališča Zg. Tuhinj, v vodovodni sistem Šmartno in v vodovodni sistem Sidol.

Skupna dolžina primarnega vodovodnega omrežja DN 150 je 11.280 metrov, dodatno pa je na omrežje povezanih še 880 metrov povezovalnih vodov DN 100. Ob izgradnji vodovodnega cevovoda, se bodo zgradili in rekonstruirali tudi naslednji novi objekti:

 • zamenjava črpalk v obstoječem črpališču Soteska,
 • vodohran s prostornino 400 m3 v naselju Markovo,
 • črpališče Šmartno in
 • vodohran Šmartno, s prostornino 100 m3.

Z izgradnjo primarnega vodovodnega sistema se bodo na celotnem območju Tuhinjske doline uredili dotoki zadostnih količin vode iz centralnega vodovodnega sistema.

Sklop B: Ureditev vodovodnega omrežja na južnem delu vodovodnega sistema Kamnik

a. Centralni del vodovodnega omrežja

 • Izgradnja vodovoda med vodohranom Perovo in obstoječim vodovodom

Za zagotovitev zadostnih pretokov med vodohranom Perovo in obstoječim vodovodom pri veterinarski postaji, poteka izgradnja 880 metrov vodovodnega cevovoda DN 150. Na nov vodovodni cevovod se bo priključilo obstoječe vodovodno omrežje.

V sklopu ureditve tega dela vodovodnega omrežja, se poveča prostornina obstoječega vodohrana za 200 m3. Povečanje (dograditev vodne celice) se bo izvedlo v eni od kasnejših faz izgradnje, saj prostornina obstoječega vodohrana trenutno še zadošča.

 • Povezava DN 200 po Tkalski poti

Za ureditev razmer na tem delu vodovodnega omrežja poteka izgradnja vodovodnega cevovoda za povezavo med obstoječima vodovodnima omrežjema na Kovinarski cesti. Dolžina odseka je 145 metrov, na celotnem odseku poteka vgradnja cevi premera DN 200. Vodovodni cevovod bo potekal vzporedno s traso obstoječega vodovodnega cevovoda, kar bo poenostavilo prevezave obstoječih vodovodnih napeljav na nov vodovod.

b. Južni del vodovodnega omrežja - Šmarca, Volčji Potok in Rudnik:

 • Vodovod Šmarca (Duplica) - Volčji Potok (I. faza)

Za zagotovitev ustrezne oskrbe z vodo je na področju Volčjega Potoka potrebno dovesti zadostne količine vode po novem dovodnem cevovodu, ki bo potekal od novega krožišča (Duplica - Šmarca) do obstoječega vodovoda proti golf igrišču in Rudniku. Nov cevovod se priključi na obstoječ vodovodni cevovod, ki poteka proti Šmarci. Dolžina cevovoda je 3.215 metrov. Oskrba posameznih delov naselja bo potekala po obstoječem vodovodnem omrežju.

 • Vodovod Šmarca (Duplica) - Volčji potok (II. faza) povezava Šmarca - Volčji Potok

V drugi fazi poteka izgradnja vodovodne povezave z obstoječim vodovodnim omrežjem v Šmarci. Izgradnja tega dela omrežja bo zagotavljala rezervno napajanje področja preko vodovodnega omrežja v Šmarci. Dolžina novozgrajenega odseka je 795 metrov cevi, s premerom DN 100 mm.

Na območju naselja Rudnik, je možno zagotoviti normalno oskrbo z vodo, nekateri deli naselja pa se bodo oskrbovali z vodo preko hidropostaje.

www.kamnik.si