Financiranje

Vrednost celotnega projekta Oskrba s pitno vodo na območju Domžale - Kamnik znaša 11.384.020,51 EUR, upravičen del znaša 9.331.164,35 EUR, znesek za katerega velja stopnja financiranja za prednostno naložbo pa znaša 8.165.818,02 EUR in je delno financiran:

  • iz Kohezijskega sklada Evropske unije v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega redu Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve« 6.940.942,77 EUR ,
  • iz državnega proračuna Republike Slovenije 1.224.872,25 EUR,
  • iz proračuna vseh vključenih občin (skupaj z neupravičenimi stroški) – 3.218.205,49 EUR)