Občina Domžale

Z izvedbo projekta Oskrba s pitno vodo na območju Domžale - Kamnik se s hidravlično izboljšavo, z izgradnjo in posodobitvami vodovodnega sistema z ustrezno infrastrukturo in vključitvijo dodatnih vodnih virov zagotavlja boljšo in varnejšo oskrbo s pitno vodo na območju občine Domžale. To bomo dosegli z izgradnjo in rekonstrukcijo 2.961 metrov cevovodov, 3 črpališč (Kolovec, nad vrtino VDG-1, nad vodnjakom C-5) in 3 vodohranov ter aktiviranjem vodnjaka Č5 in vključitvijo nove vrtine na Kolovcu. Število oskrbovanih prebivalcev se bo povečalo za 28. Prav tako se bo povečalo število prebivalcev, ki bodo imeli zagotovljen varni dostop do zdravstveno ustrezne pitne vode za 26.300.

Za zagotovitev dodatnih količin vode v novem vodovodnem sistemu občin Domžale, Mengeš in Trzin je potekalo aktiviranje obstoječega vodnjaka Č5 in obstoječe vrtine VDG-1 na Mengeškem polju. Obe zajetji sta bili izdelani že pred leti, vendar za njuno aktiviranje ni bilo potrebe. Glede na novo ureditev oskrbe z vodo na območju občine Mengeš, ki je odstopila od oskrbe z vodo iz vodovodnega sistema Krvavec, pa je aktiviranje teh dveh vodnih virov postalo aktualno zaradi zagotavljanja rezerve vode in celovite izkoriščenosti prodnega in dolomitnega vodonosnika Mengeškega polja. Za vključitev obeh vodnih virov v obstoječ vodovodni sistem se rekonstruira tudi obstoječe vodovodno omrežje med posameznimi črpališči, tako da se omeji dotok vode v občino Trzin, ter poveča dotok vode v občini Domžale in Mengeš. Taka ureditev vodovodnega omrežja pripomore k izboljšavi sodelovanja med posameznimi vodovodnimi sistemi in omogoča celovito povezavo vseh vodovodnih sistemov.

Na območju visoke cone med Kolovcem in Radomljami je zaradi povečanja količin vode potrebno vključiti novo vrtino. Trenutno so na območju Kolovca izdelane štiri vrtine, iz katerih se voda črpa v vodohran Kolovec, iz vodohrana pa voda odteka gravitacijsko v porabo proti Radomljam in Preserjem. Izdatnost nove vrtine je 10 l/s vode. Iz vseh vrtin bo tako možno izkoriščati do 40 l/s vode. Te količine vode so namenjene predvsem oskrbi na območju visoke cone.

Z gradnjo stalih odsekov vodovodnega omrežja se zagotavlja širjenje obsega oskrbe z vodo, ki pa ne vplivajo na delovanje celotnega sistema.

V zaselek Zaboršt pri Dolu, ki se nahaja južno od naselja Selo pri Ihanu, ob dovozu iz glavne ceste proti Dolu se javni vodovod priključi na obstoječi vodovod, ki poteka skozi naselje Selo pri Dolu in se v južnem delu naselja pri poslovnem obratu Termit-Ilpos zaključi v jašku. Priklop se izvede na dovozni cesti med poslovnim obratom Termit-Ilpos in stanovanjskimi hišami, zasun pa se vgradi na odcepu novega vodovoda in tudi v nadaljevanju obstoječega vodovoda. Trasa vodovoda poteka po dovozni cesti v smeri glavne cesti skozi naselje, mimo objektov in parkirišča.

Na glavni cesti Selo - Dol trasa cevovoda zavije v smeri zaselka Zaboršt, naprej poteka ob robu vozišča, tik ob pločniku, nato po robu bankine, izven asfalta v smeri Zaboršta. Pri uvozu k objektom zaselka Zaboršt pri Dolu trasa cevi zavije na dovozno pot k objektom in se zaključi med objekti s končnim nadtalnim hidrantom. Vodovod je opremljen s potrebnimi armaturami: zasuni, hidranti, zračniki. Vodovod, v bližini objektov, je opremljen s hidranti za zagotavljanje požarne varnosti, nadtalni hidranti pa so montirani izven vozišča in pločnika. Na najnižjem odseku vodovoda je vgrajen podtalni hidrant - blatnik.

Zaselek Zajelše se nahaja vzhodno od naselja Selo pri Ihanu, stanovanjski objekti so razporejeni ob dovozni poti, ki se vzpenja na hrib. Javni vodovod se podaljša do obstoječega vodovoda, ki se odcepi s cevi v smeri zaselka Zajelše in se zaključi pri prvem objektu s končnim hidrantom.

www.domzale.si