Aktivnosti

Oskrba s pitno vodo v občini Kamnik - Gre za posodobitve vodovodnega sistema, s katerimi bo na območju občine Kamnik na novo zgrajenih slabih 16 kilometrov vodotesnih cevovodov, 1 črpališče in 2 vodohrana. Primarni namen projekta je celostna rešitev vodovodnega sistema na območju občine Kamnik, ki bo zagotavljal zanesljivo oskrbo z varno pitno vodo. Dela zajemajo razširitev oskrbe iz osrednjega kamniškega vodovodnega sistema na naselja v Tuhinjski dolini. Za ta naselja je potrebno zagotoviti zadostne količine vode ustrezne kakovosti na centralnem in južnem delu vodovodnega omrežja. Prav tako je potrebno odpraviti pomanjkljivosti za nemoteno delovanje vodovodnega sistema in vzpostaviti večjo požarno varnost.

Oskrba s pitno vodo v občinah Domžale, Mengeš, Moravče in Trzin - V vodovodnem sistemu drugega sklopa izvedenih del, na območjih občin Domžale, Mengeš, Trzin in Moravče, poteka ureditev primarnih povezav na območju črpališč na Mengeškem polju z namenom primernejše razdelitve pretokov med posameznimi deli sistema. Dodatno bo na vodovodno omrežje priključen dolomitski vodnjak, na območju Kolovca pa urejena vrtina, ki bo povečala razpoložljive količine vode v sistemu. V vodovodni sistem Domžale bodo v okviru projekta priključili še vodovodni sistem Mengeš, ki se trenutno večinoma oskrbuje z vodo iz vodovodnega sistema Krvavec. Zaradi težav pri oskrbi z vodo iz Krvavca je bil vodovodni sistem v zadnjih letih grajen tako, da omogoča priklop na vodovodni sistem Domžale. Za priključitev na vodovodni sistem Domžale bo aktivirana dodatna vrtina in zgrajen povezovalni cevovod (med obstoječimi črpališči na Mengeškem polju in obstoječim vodovodom pri tovarni Lek). Voda iz vrtine se bo črpala v skupni osrednji sistem. Potrebne količine vode za občino Mengeš pa bodo zagotavljali s prečrpavanjem v vodovodni sistem Mengeš. Ostale gradnje na vodovodnem sistemu bodo namenjene predvsem širitvi oskrbe z vodo na posameznih podsistemih v vseh vključenih občinah. Skupno bo v okviru vseh del na drugem podprojektu zgrajenih dobrih 14 kilometrov vodovoda, 9 črpališč in 3 vodohrani.