Oskrba s pitno vodo na območju Domžale - Kamnik

V okviru projekta Oskrba s pitno vodo na območju Domžale - Kamnik se bodo izvajala dela za izboljšavo vodovodnega sistema v občinah Kamnik, Domžale, Mengeš, Moravče in Trzin. Projekt zajema dva samostojna vodooskrbna sistema, ki vsak zase predstavljata enoten sistem oskrbe s pitno vodo. Gre za sistem elementov vodovoda, kot so cevovodi, črpališča in vodohrani. V prvem sklopu so zajeta dela na območju občine Kamnik, v drugem sklopu pa dela na območju občin Domžale, Mengeš, Moravče in Trzin.

Oba vodovodna sistema s pitno vodo skupaj oskrbujeta več kot 55.000 prebivalcev. Z izvedbo projektov bo skupno vgrajenih 30.180 metrov vodovodnih cevovodov, 10 črpališč in 5 vodohranov.

Osnovni namen projekta Oskrba s pitno vodo na območju Domžale - Kamnik:

  • rekonstrukcija in novogradnja nekaterih primarnih vodovodov in spremljajočih objektov, ki bodo izboljšali kakovost pitne vode,
  • reševanje obstoječe problematike na področju oskrbe s pitno vodo na teritorialnem območju občin Domžale, Kamnik, Mengeš, Moravče in Trzin,
  • izpolnitev zakonskih obveznosti oskrbe s pitno vodo,
  • razdeljevanje razpoložljivih vodnih količin iz različnih virov oskrbe, s čimer bo možno nemoteno oskrbovanje tudi v primerih možnega izpada posameznega vodnega vira ali dela sistema zaradi okvare.

Po zaključku projekta bosta upravljavca javne gospodarske službe in infrastrukture na področju oskrbe s pitno vodo ista kot do sedaj. To sta za kamniški sistem Komunalno podjetje Kamnik d. d. in za domžalski sistem Javno komunalno podjetje Prodnik d. o. o. iz Domžal.