Občina Trzin

Prebivalci občine Trzin se s pitno vodo oskrbujejo iz vodnih virov na Domžalsko - Mengeškem polju. Drugih vodnih virov nimajo na razpolago. Namen projekta je zagotavljanje potrebne količine vode za vodovodni sistem Trzin in ustrezne oskrbe s kakovostno pitno-sanitarno vodo. Z izvedenimi aktivnostmi se zagotavlja tudi požarna varnost in merjenje odtoka vode v sistem za območje občine Trzin. Obenem projekt omogoča zadostne količine pitne vode za nove priključke, kjer je predvidena nova stanovanjska individualna pozidava v naselju Trzin.

Projekt je zajemal izgradnjo 1.780 metrov cevovoda, od tega 1.446 metrov vodovodnega cevovoda na relaciji črpališče ČR4 - ČR5 - Trzin in 334 metrov v naselju Trzin, na relaciji Jemčeva cesta - Ljubljanska cesta. Odsek povezovalnega vodovoda poteka med obstoječima črpališčema ČR4 in ČR5 na Mengeškem polju ter je povezan v naselje Trzin pod Mengeško cesto po Grajski cesti do Jemčeve ceste. Na Mengeški cesti je vodovod priključen na vodovod, ki je bil zgrajen v sklopu ureditve Mengeške ceste (ni predmet tega projekta), na Jemčevi cesti pa je vodovod priključen na obstoječi vodovod. Drugi odsek povezovalnega vodovoda je povezan na Mengeški cesti na obstoječi vodovod. Naprej trasa cevovoda poteka zahodno po priključku Jemčeve ceste do glavne Jemčeve ceste, kjer je izvedena priključitev obstoječega vodovoda. Nato zavije južno in poteka vzporedno vodotoku Pšata, po vzhodnem delu izven brežine, proti Ljubljanski cesti. Dotok v vodohran Trzin bo 42 l/s. Sistem omogoča merjenje odtokov v občino Trzin praktično v eni točki, s tem, da se prekine, zapre odtok na cevovodu proti Domžalam (z ventilom).

www.trzin.si