Občina Moravče

Primarni namen projekta predstavlja celostna rešitev vodovodnega sistema na območju občine Moravče. Naložba zajema gradnjo novih cevovodov s potrebnimi objekti ter vključitev novega vodnega vira.

Strateški in operativni cilji za območje občine Moravče so zagotovitev zanesljive oskrbe s kakovostno pitno vodo in zaščito vodnih virov za prebivalce občine Moravče, zagotovitev ustrezne količine pitne vode, zmanjšanje vodnih izgub, izgradnja 6.004 metrov vodotesnih cevovodov, s pripadajočimi objekti (4 črpališč in 2 vodohranov), nova priključitev 30 prebivalcev in izboljšanje pretočnih ter tlačnih razmer. Z izvedenimi aktivnostmi se bo za 1.741 povečalo število prebivalcev, ki bodo deležni zagotovljenega varnega dostopa do zdravstveno ustrezne vode.

Vzhodni del občine Moravče se trenutno oskrbuje z vodo delno iz vodovodnega sistema Črni graben, delno pa iz vodohrana Moravče. Glede na višinske kote terena je potrebna priključitev območja na odtok iz vodohrana Pogled. Dodatne količine vode bomo v sistemu zagotavljali z vključitvijo nove vrtine ČVM-1. Izdatnost vrtine bo 5 l/s vode. Poleg tega ostane v uporabi obstoječe zajetje Podoreh, z izdatnostjo 2 l/s. Iz vodohrana Pogled bo tako urejena oskrba z vodo na celotnem zahodnem delu občine Moravče do Sel pri Moravčah, kjer poteka povezava z osrednjim sistemom.

Preostali del občine (južni in vzhodni del) se oskrbuje z vodo iz vrtine Ples (10 l/s), preko vodohrana Ples. Severni del občine se oskrbuje iz sistema Črni graben. Ostali odseki vodovodnega omrežja, ki se gradijo v sklopu tega projekta, so namenjeni razširitvi oskrbe z vodo na področju občine, kjer oskrba z vodo ni bila urejena iz javnega vodovoda. Novi odseki se bodo priključili na vodni vir vrtine Ples, kjer bo potekalo prečrpavanje vode.

V okviru projektnih aktivnosti bodo zgrajeni:

  • vodovod Soteska - Podstran - Dole pri Krašcah

Zgradili bomo 1.142 metrov cevovodov na območju naselja Podstran, 988 metrov cevovodov na območju Prikrnica in 433 metrov na območju Dol pri Krašcah.

  • vodovod Hrastnik - Kal - Tlačnica

Na obstoječi vodohran Hrastnik bomo namestili črpalke, izgradili 407 metrov cevovodov na območju Kala, po naselju Kal in do vodohrana pa v skupni dolžini 966 metrov, uredili hidrantne mreže za zagotavljanje požarne varnosti, zgradili tudi vodohran s prostornino 50 m3 na Kalu (Velik hrib), ki bo zagotavljal delno rezervo požarne vode in potrebno prostornino za pokrivanje dnevnih konic porabe vode ter cevovod v skupni dolžini 951 metrov za oskrbo z vodo zaselka Tlačnica iz vodohrana Kal.

  • vodovod Podbrdo - Grmače - Dešen

V vodohran Podbrdo bomo vgradili črpalke za prečrpavanje vode v nov vodohran Grmače. V ta namen bomo zgradili povezovalni vodovod med obema vodohranoma v dolžini 523 metrov. Poleg tega bomo zgradili zbirni rezervoar, prostornine 50 m3, Grmače, s črpališčem za črpanje vode v vodohran Miklavž in preuredili črpališče Hrib v objekt za regulacijo tlaka in elektrificirali vodohran Miklavž.

  • vključitev nove vrtine v obstoječe vodovodno omrežje

Za zagotovitev zadostnih količin vode bomo zagotovili nov dodatni vodni vir - severno od Moravč bo zgrajena vrtina ČVM-1 z izdatnostjo 5 l/s vode. Z dotokom vode iz nove vrtine bo tako omogočena oskrba z vodo na območju Moravč in naselij na zahodnem delu občine Moravč. Z delno preureditvijo vodovodnih napeljav bo možen dovod vode tudi v preostale dele vodovodnega omrežja.

www.moravce.si