S projektom Oskrba s pitno vodo na območju Domžale - Kamnik prebivalci petih občin do varne in kakovostne pitne vode

18. 03. 2016

Namen projekta Oskrba s pitno vodo na območju Domžale - Kamnik je reševanje obstoječe problematike na področju oskrbe s pitno vodo z rekonstrukcijo in novogradnjo nekaterih primarnih vodovodov in spremljajočih objektov. Z izvedenimi deli bodo v občinah Kamnik, Domžale, Mengeš, Moravče in Trzin izboljšali kakovost pitne vode in razdeljevanje razpoložljivih vodnih količin iz različnih virov oskrbe, s čimer bo možno nemoteno in varno oskrbovanje tudi v primerih možnega izpada posameznega vodnega vira ali dela sistema zaradi okvare. Vrednost celotnega projekta Oskrba s pitno vodo na območju Domžale - Kamnik znaša 11.384,020,51 EUR. Od tega bo Evropska unija iz Kohezijskega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega redu Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«, prispevala 6.940.942,77 EUR, Republika Slovenija iz državnega proračuna 1.224.872,25 EUR in vključene občine iz občinskih proračunov 3.218.205,49 EUR.

Kakor je danes izpostavil župan Občine Kamnik Marjan Šarec, ki je vodilna občina na projektu, gre za pomembne infrastrukturne posodobitve vodovodnega sistema, za katere so skoraj po desetletju skupnih prizadevanj in naporov podpisali pogodbe o sofinanciranju, sklenjene z  Ministrstvom za okolje in prostor. Omenjeni projekt in projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale - Kamnik, prva iz paketa že pripravljenih projektov iz leta 2013, sta začela z realizacijo in izvedbo. »Po dolgotrajnih postopkih smo, po več kot dveh letih, pred štirinajstimi dnevi prvi iz paketa "Ready to go" projektov končno podpisali pogodbe o sofinanciranju s pristojnim ministrstvom. V okviru obeh projektov smo že realizirali gradnje v skupni vrednosti 20 milijonov evrov, ki smo jih izvedli z začasnimi lastnimi sredstvi iz najetih kreditov in rezerv,« še doda. Župani partnerskih občin - župan Občine Domžale Toni Dragar, Občine Trzin Peter Ložar in Občine Mengeš Franc Jerič - celo povedo, da je njihov del investicije v vodooskrbnem projektu že popolnoma zaključen. V občinah Kamnik in Moravče pa imajo večji obseg investicije in so z realizacijo že nekje na polovici.

Projekt zajema dva samostojna vodooskrbna sistema, ki vsak zase predstavljata enoten sistem oskrbe s pitno vodo. V prvem sklopu so zajeta dela na območju občine Kamnik, v drugem sklopu pa dela na območju občin Domžale, Mengeš, Moravče in Trzin. Oba vodovodna sistema s pitno vodo skupaj oskrbujeta več kot 55.000 prebivalcev. Z izvedbo projekta bo skupno vgrajenih približno 30 kilometrov vodovodnih cevovodov, 10 črpališč in 5 vodohranov. Primarni cilji izvedenih del so priključitev novih prebivalcev na sistem javne oskrbe s pitno vodo, izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo ter s tem zagotavljanje boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo za prebivalce, ki so že priključeni na javno vodovodno omrežje, zmanjšanje vodnih izgub, povečanje razpoložljivih količin vode za zagotavljanje požarne varnosti (gradnja mreže nadtalnih hidrantov), hidravlična izboljšava vodovodnega sistema in nenazadnje izboljšanje življenjskih pogojev prebivalcev. Po zaključku projekta bosta upravljavca vodovoda ista kot do sedaj. To sta za kamniški sistem Komunalno podjetje Kamnik d. d. in za domžalski sistem Prodnik d. o. o.