Projekt petih občin uspešno pripeljali do konca

21. 09. 2017

Skupno zgradili več kot 30 kilometrov novih vodovodnih cevi – Boljša oskrba s pitno vodo za 55.000 prebivalcev – Župani pozdravili dobro sodelovanje med občinami.

Kamnik, 20. september 2017 – Projekt Oskrba s pitno vodo, v katerem so sodelovale občine Kamnik, Domžale, Mengeš, Moravče in Trzin, se uspešno zaključuje. V okviru dobrih 11 milijonov evrov vrednega projekta so v sodelujočih občinah zgradili več kot 30 kilometrov novih vodovodnih cevi ter s priklopom dodatnih uporabnikov pripomogli k povečanju kakovosti pitne vode in skrbi za varovanje okolja. Projekt so sofinancirali Kohezijski sklad Evropske unije, Republika Slovenija in sodelujoče občine.

Kot so na današnji novinarski konferenci v občini Moravče povedali župani sodelujočih občin, gre za pomemben prispevek h komunalni urejenosti njihovih krajev ter še pomembnejši prispevek k čistejšemu okolju, v katerem živijo. Prav tako so pozdravili uspešno sodelovanje občin pri pridobivanju evropskih sredstev in pri izvedbi projekta, saj ga kot posamezne občine najverjetneje ne bi mogli izpeljati v takšnem obsegu.

Čeprav so dela na terenu v posameznih občinah potekala po različnih terminskih načrtih, so bila vsa zaključena pravočasno in v skladu z načrtovanim. V okviru projekta je potekala izboljšava vodovodnega sistema v dveh samostojnih vodooskrbnih sistemih. V prvem sklopu so bila zajeta dela na območju občine Kamnik, v drugem pa dela na območju ostalih vključenih občin. V vodovodnem sistemu Kamnik so skupno položili nekaj več kot 16 kilometrov cevi, v domžalskem sistemu pa dobrih 14 kilometrov vodovoda.

Kot je povedal župan občine Kamnik, g. Marjan Šarec, so v občini Kamnik z deli začeli že v letu 2014. Primarni namen projekta je bil celostna rešitev vodovodnega sistema na območju občine Kamnik in s tem priključitev dodatnih prebivalcev na javni sistem, ki zagotavlja zanesljivo oskrbo z varno pitno vodo. Ostale prednosti so zagotovo tudi zagotavljanje ustreznih količin pitne vode, zmanjšanje vodnih izgub, stroškovno učinkovita oskrba s pitno vodo, izboljšanje pretočnih in tlačnih razmer ter nenazadnje zagotavljanje večje požarne varnosti.

V občini Domžale dolžina novozgrajenega omrežja znaša okrog tri kilometre. Dela so zajemala tudi aktiviranje vodnjaka Č5 ter vodnjaka VDG-1 ter novega vodnega vira - vrtine na Kolovcu. S projektom so na vodovodni sistem priključili nove uporabnike, 26.300 prebivalcem pa je zagotovljen varni dostop do zdravstveno ustrezne pitne vode.

Dela na terenu so se najprej zaključila v občini Trzin, kjer so zgradili slaba dva kilometra cevovodov. V letu 2015 je občina uspešno pridobila uporabno dovoljenje ter posodobljeni del vodovoda predala v upravljanje upravljavcu Javnemu komunalnemu podjetju Prodnik, d. o. o. iz Domžal.

V občini Mengeš je bilo zgrajenih slabih štiri kilometrov cevovodov, potekala pa je tudi aktivacija vrtine na Mengeškem polju z izgradnjo treh novih črpalk. Kakor je povedal župan Franc Jerič, gre za izboljšanje življenjskega standarda in zagotavljanje kakovostnih osnovnih življenjskih pogojev občanom. Zdrava in kakovostna pitna voda je eden izmed najpomembnejših faktorjev zagotavljanja zadovoljstva in zdravja občanov, ki zvišuje udobnost bivanja. Če želimo prihodnjim generacijam omogočiti zdravo okolje, ga moramo skrbno varovati in čuvati. S projektom oskrbe s pitno vodo na tem območju smo pridobili sodoben in učinkovit vodovodni sistem.

Tudi župan Občine Moravče je povzel vse pridobitve na njihovem območju, ki zajemajo gradnjo in posodabljanje treh vodovodov, in sicer vodovodov Podbrdo–Grmače–Dešen, Soteska–Podstran–Dole in Hrastnik–Kal–Tlačnica, v skupni dolžini dobrih šest kilometrov.

Projekt Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik sofinancirajo Kohezijski sklad Evropske unije, Republika Slovenija in sodelujoče občine; izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«.

Morebitne dodatne informacije:
Lidija Dovgan Žvegla
koordinatorka projekta
Proctor d. o. o.
E: kohezija-kamnik@proctor.si